Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Art. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan en diensten geleverd door Julie Tamsin, met hoofdzetel te 8730 Oedelem – Sijselestraat 27 en met ondernemingsnummer BE 0823.206.732.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. Afwijkingen op en aanvulling aan deze algemene voorwaarden (vb. op de factuur of op de offerte) zijn slechts bindend indien deze door Julie Tamsin schriftelijk aanvaard werden.

Offerte en orderbevestiging

Art. 2 De bestekken en prijsoffertes opgesteld Julie Tamsin zijn slechts geldig tot en met de daarop voorziene vervaldatum. Wanneer de cliënt het bestek of de prijsofferte niet aanvaardt binnen deze aangegeven termijn, kan Julie Tamsin deze aanpassen. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt de offerte ongewijzigd ondertekent en terugzendt naar Julie Tamsin.

Levering

Art. 3 Julie Tamsin verbindt er zich toe binnen de door haar opgegeven leveringstermijn op te leveren. Hierbij wordt uitzondering gemaakt voor vertraging veroorzaakt door de eigen houding / bijkomende vragen van de cliënt, die een tijdige oplevering onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken en overmacht.

Bij gebreke aan tijdige oplevering zal de cliënt Julie Tamsin aangetekend in gebreke stellen om op te leveren binnen de maand. Opnieuw is Julie Tamsin hiertoe niet gebonden in geval van de eigen houding / bijkomende vragen van de cliënt die een tijdige oplevering onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken en overmacht.

Art. 4 Julie Tamsin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gevallen van niet-uitvoering die het gevolg zijn van omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, doch zonder beperking, staking, lock-out, handelen of verzuim of het door een derde partij (uitgezonderd onderaannemers) in gebreke blijven om samen te werken, brand of een andere gelijksoortige toevalligheid, overmacht, epidemie, oorlog of andere gewelddaden of eender welke wet, bevel of vereiste van gelijk welke regeringsinstantie of overheid.

Art. 5 Indien Julie Tamsin zich verbindt tot het leveren van diensten of prestaties dient, uitgezonderd andersluidende overeenkomst, het volledige opleidingsbedrag betaald te worden bij de ondertekening van de offerte/bestelbon. De cliënt kan pas deelnemen aan een opleiding wanneer de factuur volledig werd betaald.

Annulering van bestelling van een op maat gemaakte training of verbreking van dergelijke overeenkomst

Art. 7 Een officiële annulering door de cliënt gebeurt via e-mail. De annulering kan eventueel ook voorafgegaan worden door een telefonische verwittiging.

Annuleringstermijnen:
– als de cliënt op meer dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht annuleert, dient hij 50% van het bedrag van de overeenkomst te betalen.
– als de cliënt op minder dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht annuleert, dient hij 75% van het bedrag van de overeenkomst te betalen.
– als de cliënt op minder dan 14 dagen voor aanvang van de opdracht annuleert, dient hij de volledige 100% van het bedrag van de overeenkomst te betalen.

Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,-.

Art. 8 Annulering of opschorting door Julie Tamsin kan plaatsvinden indien er onvoldoende deelnemers zijn. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort.

Art. 9 Bij ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van Julie Tamsin wordt de dienstverlening opgeschort tot nader order en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat Julie Tamsin hiertoe in staat is. Opschorting van de dienstverlening geeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding.

Vergoeding, facturatie en betaling

Art. 10 De vergoeding wordt vastgesteld in de offerte. Wanneer na aanvaarding van de offerte de cliënt wijzigingen wenst aan te brengen aan de opdracht of de scope, zullen deze bijkomende opdrachten in regie worden uitgevoerd aan het op dat moment geldend uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Art. 11 Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

Art. 12 Elke factuur van Julie Tamsin is door de cliënt definitief aanvaard indien deze niet binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en uitsluitend aangetekend geprotesteerd is. De cliënt zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.

Art.13 Bij niet-betaling behoudt Julie Tamsin zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten op te schorten totdat de cliënt de vervallen factuur heeft betaald, alsook het recht voor om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dit laatste geval zal Julie Tamsin de cliënt aangetekend in gebreke stellen. Bij gebreke aan betaling door de cliënt binnen een termijn van 15 dagen zal Julie Tamsin de cliënt opnieuw aangetekend verwittigen dat zij de overeenkomst tussen partijen als buitengerechtelijk ontbonden acht, met voorbehoud voor de inning van de openstaande facturatie.

Art.14 Julie Tamsin behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de cliënt.

Online aankopen van trainingsmateriaal

Art.15 De cliënt kiest welke producten hij wenst aan te kopen door zich in te schrijven via het daarvoor voorziene formulier. Wanneer hij op Afrekenen klikt, gaat hij over tot de betaling. De cliënt kan ook via e-mail een aankoop met Julie Tamsin overeenkomen door aan te geven welk(e) product(en) hij wenst te kopen. Julie Tamsin stuurt hem in dat geval instructies om te betalen per e-mail. Na een succesvolle betaling is de verkoop gerealiseerd en worden de producten naar de cliënt verzonden.

Art.16 De cliënt heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– via de onlinebanking app van diens bank;
– via bankkaart;
– via overschrijving;

Art.17 De cliënt heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aankoop van het gekozen traject zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cliënt via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail Julie Tamsin op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Julie Tamsin betaalt in dat geval alle tot op dat moment ontvangen betalingen met betrekking tot deze de overeenkomst terug aan de cliënt, en dit binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Julie Tamsin op de hoogte is gesteld van de beslissing van de cliënt om de overeenkomst te herroepen. Julie Tamsin betaalt de cliënt terug via overschrijving; er zullen de cliënt voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Art.18 De cliënt kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
– dienstenovereenkomsten;
– de levering van volgens specificaties van de cliënt vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– overeenkomsten waarbij de cliënt Julie Tamsin specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende diensten te verlenen.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 19 De cliënt aanvaardt dat de intellectuele eigendomsrechten op het geleverde opleidingsmateriaal niet zullen worden overgedragen. Voor zover hierop intellectuele eigendomsrechten rusten, zal de cliënt wel een niet-exclusief gebruiksrecht op krijgen.

Aansprakelijkheid

Art. 20 Julie Tamsin kan enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de cliënt voor de bewezen en werkelijk geleden directe schade die voortvloeit uit de overeenkomst en die aan haar te wijten is. Julie Tamsin is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.

Art. 21 De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de cliënt.

Verwerking van persoonsgegevens

Art. 22 Het is mogelijk dat in kader van de opdracht Julie Tamsin websites, promotiefilms, – brochures of ander materiaal maakt voor de eigen commerciële doeleinden van Julie Tamsin, waarin persoonsgegevens van de cliënt verwerkt worden.

Art. 23 Julie Tamsin verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die haar ter beschikking gesteld werden door de cliënt enkel te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de cliënt en volgens deze algemene voorwaarden en de GDPR-wetgeving.

Gebruik van de diensten en referenties

Art. 24 Het is de cliënt in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.

Art. 25 De cliënt gaat ermee akkoord dat het door Julie Tamsin uitgevoerde werk wordt opgenomen in de referentieportfolio en/of website van Julie Tamsin.

Algemeen

Art. 26 Indien Julie Tamsin nalaat een bepaald recht opgenomen in deze voorwaarden uit te oefenen, zal dit geen enkele impact hebben op haar recht om deze voorwaarde in een later stadium na te streven met de cliënt. De nietigverklaring van een clausule of een deel van een clausule van deze voorwaarden, heeft geen invloed op de andere clausules of delen van clausules. Het nietig verklaarde deel moet indien mogelijk worden vervangen door een rechtsgeldig en economisch gelijkwaardig voorschrift.

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Art.27 De overeenkomst tussen Julie Tamsin en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brugge.

Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of onze producten of diensten kan u terecht op info@julietamsin.be