Privacy

Julie Tamsin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het gegeven dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga  met deze persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Julie Tamsin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Verwerkingsverantwoordelijke

Als Julie Tamsin ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u contact  wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Julie Tamsin

BE 0823.206.732

Sijselestraat 27

8730 Oedelem

info@julietamsin.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die ik uitvoer.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige);
 • Prospecten, geïnteresseerden, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten en contacten van deskundigen;

Er zijn aangepaste privacyverklaringen voor:

 • Bezoekers en gebruikers van onze website;

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Julie Tamsin verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Algemeen klantenbeheer met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);
 • Leveren van diensten (uitvoering overeenkomst);
 • Verwerken en opvolgen van bestellingen/leveringen en correct afhandelen van uw aankopen (uitvoering overeenkomst);
 • Verwerken en opvolgen van klachten (uitvoering overeenkomst);
 • Leveranciersbeheer met inbegrip van boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);
 • Opvolgen van de solvabiliteit (gerechtvaardigd belang);
 • Beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen (gerechtvaardigd belang);
 • Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame (toestemming);
 • Bestrijden van eventuele fraude en misbruik (gerechtvaardigd belang).

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. U kan me hiervoor contacteren via de contactgegevens bovenaan deze verklaring of uitschrijven via de link in de nieuwsbrieven.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land);
 • Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres;
 • Interesses;
 • Werksituatie
 • Financiële gegevens en bijzonderheden: bankrekeningnummer, IBAN-nummer, kaartnummers, codes betalingen, betaalgedrag;
 • Evaluatiegegevens
 • Aanwezigheid
 • Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames;
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, locatie, cookies, toestelnaam, verbindings- momenten, surfgedrag, inloggegevens, gebruik sociale media.

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om gebruik te kunnen maken van mijn diensten en/of producten, om te kunnen samenwerken of om de nieuwsbrief te ontvangen of te kunnen deelnemen aan onze workshops en/of evenementen.

Dit met uitzondering van volgende gegevens:

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van het niet-verstrekken van deze gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van u en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen.

Hoe verzamel ik persoonsgegevens ?

Ik verzamel enkel persoonsgegevens die u zelf op verschillende wijzen aan mij meedeelt, o.a. via inschrijvingsformulieren, door de nodige documenten in te vullen, via invul- en contactformulieren op mijn website, via persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, door bezoek aan onze gebouwen, ….

Het is ook mogelijk dat er tijdens workshops en/of evenementen foto’s genomen worden of filmpjes worden opgenomen. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om aan de fotograaf te melden dat u niet gefotografeerd wilt worden.

Welke persoonsgegevens geef ik door? 

Aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan me geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider), nl. Notion, Plug&Pay, Mollie;
 • Het verzorgen van de internet omgeving, nl. Combell voor webhosting/mailhosting en www.julietamsin.be;
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,  …);
 • De ontwikkeling, het onderhoud en de bijstand van informatica-toepassingen en software;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie, nl. fisc-it  voor onze boekhouding;
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven/informatiebrochures/uitnodigingen, nl Convertkit;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten of waarbij dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden. Met de externe dienstverleners maak ik in deze overeenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Aan derden – ontvangers

Ik deel persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 •  Partners waarmee ik in samenwerking workshops en/of evenementen organiseer (bv. workshops/evenementen die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld);
 • Externe opleiders of trainers.

Met deze partijen maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie die in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij me opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkoop of verhuur ik uw persoonsgegevens aan derde partijen. Ik geef uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Ik kan uw persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u mij hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EU+Noorwegen+Ijsland).

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Julie Tamsin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Julie Tamsin verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste contact/gebruik (of de beëindiging van de samenwerking), behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Hoe beveilig ik gegevens?

Er werden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…):

 • Alle personen die namens Julie Tamsin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Virusscanner, firewall en systematische tijdige updates;
 • Systematische back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Alle partners zijn geïnformeerd over (en opgeleid rond) het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze partners wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;

Welke rechten heeft u omtrent uw gegevens?

U heeft recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Ik behoud me wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

U kunt bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden wegens ernstige en legitieme motieven.  Zo heeft u het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via de uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Ik kan u vragen zich te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kan ik u daarbij vragen om u adequaat te identificeren door een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus evenmin aan volledige geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Waar kan u terecht met klachten?

Ik stel alles in het werk om op een zorgvuldige, legitieme manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met uw persoonsgegevens om te gaan.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vraag ik u hierover direct contact op te nemen via het adres bovenaan deze privacyverklaring.

Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn en u binnen onze onderneming geen gehoor vindt voor uw bezorgdheden staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

contact@apd-gba.be

Wanneer werd deze privacyverklaring laatst gewijzigd?

Julie Tamsin kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 30/11/2021